غذاسازها


 

     

باانتخاب میلیون‌ها نفردرجهان میلیون‌ها بارآزمایش پس داده است.


نیازشماهرچه باشد، برای تجربه عالی ترین کیفیت ، Bosch - غذاسازهای ایده آل را دراختیارتان قرارمی دهد. نقطه مشترک لوازم خانگی Bosch راز 60 سال تجربه نهفته درآنهاست.

 

 

 

 

غذاساز maxxiMUM

غذاساز کوچک

غذاساز MUM 4

غذاساز MUM 5

 

 

 

 

         

 

نماد طراحی آزادانه و بی حد و حصر: غذاساز MUM5

علاوهبرارائهکردنعالیتریننتایج،باطرحیزیباوکاربردیراحتیرابرایتانفراهممیکند. MUM5 دررنگهایمتنوعباانواعآشپزخانههاودکوراسیونهاهماهنگوسازگاراست.هنگامآمادهکردنغذا،باعملکردبینظیرآن،موتورقدرتمندوسیستمهمزن 3 بعدی MultiMotion Drive ترکیباتغذاییفوقالعادهسریعوبطوریکنواختمخلوطمیشوند

                                                                       

 

                                                                                                                                                                                                                  

با تکنولوژی تمام اتومات SensorControl -ابتکاری بین المللی - اکنون عالی ترین نتایج آشپزی را از آن خود کنید.

  غذاسازجدید MaxxiMUM حاصلتجربهی 60سالراباابتکاریجهانیدرهمآمیختهتاعالیترینمِرینگهاوخامههاراتهیهکند. SensorControl